Zapytanie ofertowe o przygotowanie wniosku patnetowego

Zapraszamy do składania ofert

Pełna treść w PDFie dostępna w poniższym linku:

http://e4you.pl/wp-content/uploads/2018/03/Zapytanie-ofertowe-e4you_procedura-ochrony-patentowej_07-03-2018.pdf

 

Zapytanie ofertowe o zakup KnowHow

 Pełna treść w PDFie dostępna w poniższym linku:
http://e4you.pl/wp-content/uploads/2018/03/Zapytanie-ofertowe-e4you.pdf 

 

 

dotyczące zakupu know-how (nieopatentowanej wiedzy technicznej) związanej z wdrażanym produktem: Moduł analizy parametrów powietrza i wskazywania stref zagrożeń.

 

Przedsięwzięcie ubiega się o wsparcie w ramach projektu: „Grant na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, a realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR), w ramach  poddziałania 1.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) pn. „Bon na usługi badawcze”.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

e4you Janusz Grądzki

 1. Waszyngtona 12 m 59

15-269 Białystok

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia: Konkurs ofert
 2. Data ogłoszenia zapytania: 08-03-2018 r.
 3. Ogłoszenie dostępne na stronie Zamawiającego: http://e4you.pl/
 4. Termin składania ofert: od dnia 08-03-2018 r. do dnia 18-03-2018 r.
 5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest zakup know-how związanej z wdrażanym produktem pn.: Moduł analizy parametrów powietrza i wskazywania stref zagrożeń.

Projekt polega na zakupie nieopatentowanej wiedzy technicznej, niezbędnej do wdrożenia nowego elektronicznego systemu monitorowania jakości powietrza, w tym instalowanego na mobilnych automatycznych stacjach pomiarowych. Wartością dodaną projektu jest możliwość uzyskiwania danych w trybie ciągłym i dokonywania rejestracji wielu (kilkunastu) parametrów jakości powietrza zgodnie z międzynarodowymi normami (ISO 37120:2014) oraz z polską normą PN-ISO 37120:2015-03.

Moduł będzie analizował dane dot. jakości powietrza z wielu źródeł (czujników), weryfikował je poprzez analizy porównawcze, tworzył inteligentne modele skażeń, wskazywał strefy zagrożeń i w sposób ciągły je udostępniał odpowiednim organom władzy publicznej, zainteresowanym firmom i obywatelom.

 

Wymagalna funkcjonalność modułu została określona w normach ISO 37120- standard dla inteligentnych miast oraz  PN-ISO 37120:2015-03, w zakresie modułu Environment (Środowisko) w zakresie spełniającym minimalne wymagania, tj.

 • Koncentracja pyłu – monitorowanie stężenia pyłu zawieszonego PM1, PM2.5, PM10 (wskaźnik obligatoryjny),
 • pomiar wilgotności powietrza, temperatury otoczenia oraz ciśnienia atmosferycznego,
 • Emisja gazów cieplarnianych w tonach na mieszkańca (wskaźnik obligatoryjny),
 • Stężenie NO2 (wskaźnik uzupełniający),
 • Procentowa zmiana liczby gatunków rodzimych (wskaźnik uzupełniający),
 • Urządzenie pomiarowe powinno być bezobsługowe i umożliwiać natychmiastowy pomiar bezpośrednio po podłączeniu do zasilania i przeprowadzeniu konfiguracji dostępu do sieci GSM (850, 900,1800 1900 MHz),
 • Dane pomiarowe powinny być uśredniane i wysyłane co kilkadziesiąt sekund na zdefiniowany serwer dostępowy,
 • wymagany czas pracy w trybie ciągłym (MTTF) – min. 60 miesięcy,
 • gwarancja – min. 12 miesięcy.

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu / kryteria dopuszczające:

 

Do udziału w niniejszym postepowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego.

Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 4. zrealizują przedmiot zamówienia nie później niż do dnia 31-05-2018 r.

 

 1. Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

1.    Innowacyjność
Zgłaszane rozwiązanie w sposób znaczący poprawia istniejące na rynku rozwiązania systemowe, ogranicza koszty, wytwarza nowy produkt 0-2 pkt
Stopień innowacyjności Znikomy – rozwiązanie nie stanowi nowego rozwiązania (jest standardowym produktem rynkowym) 0 pkt
Dostateczny – umiarkowana wartość dodana w stosunku do istniejących i stosowanych już rozwiązań 2 pkt
Dobry – wyraźne rozwinięcie stosowanych rozwiązań, istotna wartość dodana 5 pkt
Bardzo dobry – całkowicie nowatorskie rozwiązanie, dotychczas nie stosowane na rynku 8 pkt
2.    Dopasowanie do działalności Zamawiającego
Skala wartości wdrożenia Rozwiązanie nie stanowi wartości dla Zamawiającego 0 pkt
Rozwiązanie jest dobrym dodatkiem do systemu Zamawiającego, ale nie wnosi przełomu w obszarach zidentyfikowanych przez Zamawiającego 2 pkt
Rozwiązanie stanowi zauważalną wartość dla Zamawiającego 5 pkt
Rozwiązanie rozwiązuje realny problem, co przekłada się na poprawę jakości, otwieranie nowych możliwości biznesowych, redukcję kosztów przedsięwzięcia lub ma istotny wpływ na czynniki istotne dla Zamawiającego 8 pkt
Rozwiązanie strategicznie wpływa na rozwój Zamawiającego 10 pkt
3.    Potencjał do komercjalizacji
Prawdopodobieństwo wdrożenia Zamawiający nie jest w stanie wdrożyć produktu 0 pkt
Wdrożenie wymaga ponadprzeciętnych nakładów pracy 4 pkt
Rozwiązanie cechuje się wysokim prawdopodobieństwem komercjalizacji 8 pkt
Rozwiązanie cechuje się wysokim prawdopodobieństwem i krótkim okresem komercjalizacji 10 pkt
4.    Cena
Powyżej 140.000 zł 0 pkt
Trzecia oferta i kolejne 4 pkt
Druga cenowo oferta 8 pkt
Najniższa oferta cenowa 10 pkt
5.    Czas wykonania usługi
Dłużej niż do 30-09-2018 r. 0 pkt
Trzecia oferta i kolejne 4 pkt
Druga z kolei oferta 8 pkt
Najkrótszy czas wykonania usługi 10 pkt

 

UWAGA!

Uzyskanie w choćby jednym kryterium 0 pkt skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 

 1. Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

 1. Formularz ofertowy zawierający podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, uzupełniony o wszystkie elementy, złożony na wzorze formularza (wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Oświadczenie o braku powiązań.
 3. Oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania zamówienia.

 

Brak jakichkolwiek wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

 

Sposób składania ofert:

 

Elektronicznie na adres: biuro@e4you.pl

lub w wersji papierowej pod adresem:

 

e4you Janusz Grądzki

 1. Waszyngtona 12 m 59

15-269 Białystok

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe firmy e4you Janusz Grądzki z dnia 08-03-2018 r., dotyczące wyboru Wykonawcy dot. prac merytorycznych projektu, składamy poniższą ofertę:

 

Dane Oferenta
Nazwa:
Adres:
NIP:
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielania zamówienia podmiotom powiązanym Proszę wybrać:

 

TAK

 

 

NIE

Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia został opisany w Zapytaniu ofertowym Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem prac będących przedmiotem zamówienia i niniejszy przedmiot zamówienia akceptujemy
TAK                                              NIE
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Cena netto/brutto
Czas wykonania usługi
Szczegółowa specyfikacja usług
Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań Proszę wskazać chronologicznie jakie czynności B+R będą wykonywane w ramach zadania:

1.    ……………………………………

2.    ……………………………………

3.     …………………………………..

 

 

Opis sposobu uzyskania wymaganych parametrów wyrobu/produktu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Oferenta:

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty
Stanowisko służbowe
Data i podpis